Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou                                                Č.j.: 4/12 D

příspěvková organizace

Školní 177, 588 22 Luka nad Jihlavou

 

 

Školní řád mateřské školy

 

I.       Základní ustanovení

 

Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze :

-        Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a dalším vzdělávání

-        Vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Řád MŠ upravuje organizaci, provoz, řízení, partnerské vztahy a zejména práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí, rodičů, zaměstnanců, partnerských organizací) s přihlédnutím k místním podmínkám.

Údaje o MŠ:

-        MŠ je od 1.1. 2003 součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou

-        Zřizovatelem je OÚ Městyse Luka nad Jihlavou

-        MŠ je doplňkem rodinné výchovy

 

II.    Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných

 

Práva a povinnosti obecně

 

Práva : vychází z Listiny práv a svobod a Úmluvě o právech dítěte:

-        volný přístup do MŠ i tříd

-        být vyslechnut

-        být respektován

-        na vlastní názor

-        vyjadřovat se k výchovně-vzdělávací práci a k právům dítěte

 

Povinnosti : respektovat školní řád

 

Práva dětí a zákonných zástupců dětí

 

1. Děti mají právo

 

a)

na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,

b)

na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c)

vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

d)

na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

 

2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a)  mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.

 

 

 

Povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí

 

1. děti jsou povinny

a)

řádně docházet do mateřské školy a řádně se vzdělávat,

b)

dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c)

plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

 

 2. Zákonní zástupci dětí jsou povinni

a)

zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy nebo školského zařízení,

b)

na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

c)

informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte  nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

d)

dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e)

oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte  a změny v těchto údajích.

 

Ředitelka:

-          rozhoduje o všech záležitostech týkajících se vzdělání

-          odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání

-          vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

-          rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a o ukončení předškolního vzdělávání podle § 35

-          rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání

 

Pedagogické pracovnice:

-          dodržují školskou legislativu, zejména zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, školním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání a Vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v plném znění

-          odpovídají za úroveň výchovně vzdělávací práce jak ve třídě, tak MŠ jako celku

-          jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době jejich pobytu v MŠ do doby, než ho předají rodičům nebo jejich zákonným zástupcům

 

 

 

     III. Provoz a vnitřní režim školy

 

-          kapacita MŠ je 84 dětí

-          mateřská škola má tři třídy, do kterých jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 7 let

 

Zápis do MŠ :

-          termín stanoví po dohodě se zřizovatelem ředitelka ZŠ a MŠ, zpravidla v měsíci duben – květen. Vyhlašuje se formou vyvěšení plakátů v budově MŠ a ZŠ, na obecních vývěsných tabulích, v místním časopise, na webových stránkách školy a hlášením místního rozhlasu.

-          O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ. Rodičům je předáno písemné rozhodnutí.     O zařazení dětí zdravotně postižených rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ. Do MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší 3 let. Rozhodnutí o přijetí může být stanoveno i na zkušební dobu 3 měsíců, aby bylo zcela zřejmé, zda se bude dítě schopno přizpůsobit podmínkám MŠ.

 

Školné :

-          je hrazeno měsíčně ve výši určené pro daný školní rok a je splatné v předem určených termínech u vedoucí učitelky MŠ

 

Scházení a rozcházení dětí :

-          provoz  MŠ je od 6.15 – 16.00 hodin

-          děti přicházejí do MŠ nejpozději do 8.00 hod, kdy se kvůli bezpečnosti budova zamyká, po předchozí domluvě mohou rodiče přivést dítě do MŠ kdykoli během dne.

-          rozcházení dětí po obědě je od 11.45 – 12.15 hod.

-          učitelka zodpovídá pouze za dítě jí řádně předané rodičem, nebo zástupcem jím pověřeným přímo učitelce do třídy.

-          učitelka dítě předá pouze rodiči dítěte nebo písemně určené pověřené osobě. Jiné osobě nebude dítě v žádném případě předáno!

-          onemocní-li dítě, nebo z jakýchkoliv jiných důvodů do MŠ nedochází, rodiče si dítě odhlásí ze stravování na tel . čísle : 567219215 nebo osobně u vedoucí školní stravovny.

 

Stravování dětí :

-          dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy.

-          individuální požadavky, které nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy si mohou rodiče dohodnout s vedoucí ŠJ.

-          přihlašovat nebo odhlašovat dítě ze stravy je možno nejpozději do ½ 7 h téhož dne.

-          neodhlášenou stravu je rodič povinen zaplatit v plné výši.

-          přihlášení a odhlášení stravy je povinností rodiče nebo zákonného zástupce.

-          při náhlém onemocnění dítěte si mohou rodiče v první den nemoci zaplacené jídlo odebrat do vlastních přinesených nádob v době od 11.00 – 11.15 hod.

-          stravné se platí zálohově předem do 5. dne v měsíci

 

Praní prádla :

-          ručníky  1x týdně rodiče dětí

-          pyžama  1x týdně – každý rodič sám

-          ložní prádlo 1x za 21 dní – každý rodič sám, každé dítě musí mít na ložní povlečení látkový pratelný obal.

 

Kontakt s rodiči :

-          schůzky, společné akce,

-          individuálně – dle potřeby

-          po skončení přímé výchovně vzdělávací práce u dětí po předchozí dohodě s učitelkou, v nezbytném případě ihned

-          průběžně, při předávání dítěte. Rodiče mají možnost denně hovořit s učitelkami ve třídách, vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí.

-          osobní jednání s vedoucí učitelkou po předchozí domluvě.

-          všechny záležitosti ohledně stravování je nutno řešit s vedoucí ŠJ.

 

 

IV. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany  před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace.

 

1)    Bezpečnost

        

Péče o zdraví a bezpečnost dětí


(1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví vedoucí učitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše


 

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 

 

(3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené


 

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

(4) Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

(5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

 

 

2 ) Ochrana zdraví

     -    do MŠ děti chodí pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá nemocné, s léky nebo nedoléčené.

           Kašel, přetrvávající rýma, průjem, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou známky nemoci, i když dítě nemá teplotu. MŠ v případě zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí z MŠ.

-          Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály mimo MŠ ( mdloby, nevolnost, úraz,..).

-          Vyskytne-li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce nebo ředitelce školy.

-          Při výskytu infekčního onemocnění ve škole ( včetně pedikulózy – vši dětské ) jsou neprodleně informováni rodiče daného dítěte i ostatní zákonní zástupci. Při výskytu vší učitelky nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na ostatní děti.

-          Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy a pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu je informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – KHS.

-          Rodiče jsou povinni vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb a manipulaci s různým materiálem ( písek, modelína,barvy, voda,..). Do třídy i na pobyt venku je nutné mít jiné oblečení!

-          Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Pokud to podmínky nedovolují ( inverze, déšť, silný mráz,..), nevychází s dětmi ven.

-          Každé dítě má svůj ručník na místě se svojí značkou.

 

 

V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

      -     Pro zacházení s hračkami, materiály a chování v hracích koutech jsou dohodnutá pravidla a  děti jsou povinny je dodržovat.

      -     K šetrnému zacházení s materiály jsou děti vedeny v rámci rozvoje kompetencí ( např. šetření vodou, třídění odpadků,..)

      -     V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení situace s pomocí zaměstnanců školy.

      -     V případě poškození majetku školy většího rozsahu ( rozbité okno, umyvadlo,..), podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

 

     

 

Rodiče v součinnosti s MŠ pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygienických návycích, uklízení hraček, oblékání a obouvání.

Pomáhají MŠ při vytváření základních společenských návyků ( zdravení při příchodu, poděkování,..),vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě, ke vztahu k přírodě.

Výsledky vzdělávání – tzn. kompetence, které byly u dětí rozvinuty jsou hodnoceny na základě ukazatelů dosaženého vzdělání. Ukazatele jsou součástí RVP PV a vztahují se k dílčím cílům podporujícím rozvoj jednotlivých kompetencí. Rozvoj kompetencí u jednotlivých dětí je veden v jejich záznamech, tzv. Portfoliu.

 

     

VI. Závěrečná ustanovení

Všichni zúčastnění mají při pobytu v MŠ práva a povinnosti vytyčeném tímto Řádem. Zejména rodiče a zaměstnanci MŠ by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat a pomoci tak dětem, aby vyrůstaly v prostředí plném pohody a porozumění, ale s jasně stanovenými pravidly soužití.

Nerespektování tohoto Řádu ze strany rodičů, může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

     V Lukách nad Jihlavou 29.8.2012

Řád nabývá platnosti dne 3.9. 2012

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ………………………………………..

                                                                                                    Mgr. Alena Vrbická

                                                                                                        ředitelka školy