Základní škola a Mateřská škola

Luka nad Jihlavou

 

 

V ý r o č n í   z p r á v a

o činnosti školy ve školním roce 2017 / 2018

 

 

 

1)

Název

Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou,

příspěvková organizace

2)

Sídlo

Školní 177, 588 22 Luka nad Jihlavou

3)

Právní forma

Příspěvková organizace

4)

Zřizovatel

Obec Luka nad Jihlavou

5)

Vedení školy

Ředitelka – Mgr. Alena Vrbická

Zástupkyně ředitelky – Mgr. Hana Švaříčková

6)

Adresa pro dálkový přístup

skola@zsluka.net

www.zsluka.net

Tel. 567219230, 567229176

7)

Součásti ZŠ

základní škola, školní družina, školní jídelna, mateřská

škola

8)

Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT č. j. 6121/2006-21 s účinností od 26. 4. 2006

9)

Spádový obvod školy

Obec Luka nad Jihlavou / Otín, Předboř, Svatoslav/,

Obec Bítovčice

 10)

Organizace školy

Plně organizovaná ZŠ

11)

Počet tříd

12 – ZŠ           3 – MŠ

 12)

Počet žáků

   - 259         - 82

13)

Oddělení ŠD

 3   -   počet dětí 75

14) 

Personální zajištění provozu

pedagog. prac.

18 – ZŠ, 4 asistentky pedagoga       6 – MŠ

vychovatelé ŠD

 4

provozní zam.

4 – ZŠ    1 - ŠJ        3 – MŠ

kuchařky ve ŠJ

4      1 DČ

15)

Materiální zabezpečení provozu

počet učeben

16 – ZŠ           3 – MŠ

ŠD

  1

ŠJ

  1

školní kuchyně

  1

školní zahrada

 1 – ZŠ             1 – MŠ

školní dílna

 1

16)

Učební plány

(v jednotlivých

ročnících se vyučovalo podle učebních plánů)

1. - 9. roč.

 

 

ŠVP – Škola pro život

 

 

ŠVP – Každý je kamarád

17)

Školská rada

3 členové

Založena 8. 12. 2005

           

Přehled pracovníků školy

 

Třída

Třídní učitel

kvalifikace

Praxe

I. A

Mgr. Dagmar Horká

1. stupeň

10

II. A

Mgr. Monika Navrátilová

1. stupeň

1

II. B

Mgr. Dana Maralíková

1. stupeň

24

III. A

Mgr. Anna Cejpková

Speciální pedagog, 1. stupeň

25

IV. A

Mgr. Milan Sochor

1. stupeň

33

IV. B

Mgr. Lenka Novotná

1. stupeň + NJ

33

V. A

Mgr. Markéta Čermáková

1. stupeň

16

VI. A

Mgr. Vladimíra Göthová

CH - RV

22

VI. B

Mgr. Iva Janoušková

ČJ - HV

19

VII. A

Mgr. Mariana Smejkalová

D - ČJ

14

VIII. A

Mgr. Jaroslava Dörrerová

CH - PŘ

18

IX. A

RNDr. Ivana Bušová

M - Z

34

 

Další pedagogičtí pracovníci

 

Mgr. Alena Vrbická

ředitelka školy

M, Bi

33

Mgr. Hana Švaříčková

zástupkyně ředitelky školy

1. stupeň

13

Mgr. Martina Tunová

učitelka

M-F

3

Mgr. Libor Kucza

učitel

TV - VkZ

28

Mgr. Edita Plíhalová

učitelka

VkO - ČJ

27

Mgr. Petra Koubková

učitelka

AJ

21

Jana Peštálová

asistentka

asistent pedagoga

3

Mgr. Martina Tunová

asistentka

asistent pedagoga

2

Blanka Schmiedová

asistentka

asistent pedagoga

8

Blanka Lokvencová

asistentka

asistent pedagoga

2

Jana Šebestová Šťávová

asistentka

asistent pedagoga

0

 

Školní družina

 

Radka Šťávová

vedoucí vychovatelka

vychovatelství MŠ

24

Blanka Lokvencová

vychovatelka

studium vychovatelství

2

Blanka Schmiedová

vychovatelka

studium pro asistenty

8

Mgr. Miloš Jelínek

vychovatel

studium vychovatelství

34

 

Mateřská škola

 

Jana Pospíchalová

učitelka

vychovatelství MŠ

31

Alena Hlávková

učitelka

vychovatelství MŠ

38

Miroslava Brunová

učitelka

vychovatelství MŠ

32

Ivana Pavlová

vedoucí učitelka

vychovatelství MŠ

27

Mgr. Lenka Novotná

učitelka

učitelství ČJ-OV-2.st.

5

Bc. Kateřina Hlávková

učitelka

předškolní pedagogika

11

Eva Uhlířová

učitelka

Studium VŠ – učitelství MŠ

0

Provozní zaměstnanci

 

Hana Böhmová

Ekonomka

Luboš Kejda

Školník

Zdeňka Palečková

Uklízečka

Helena Navrátilová

Uklízečka

Miroslava Kriegsmannová

Uklízečka

Petra Trnková

Uklízečka

Dana Valíková

Uklízečka

Lenka Matulová

Uklízečka

 

Školní jídelna

 

Monika Zamazalová

vedoucí ŠJ

Ilona Čermáková

vedoucí kuchařka

Dana Pruknerová

kuchařka

Květuše Andersová

doplňková činnost, kuchařka

Helena Navrátilová

pomocná kuchařka

Hana Česneková

kuchařka

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

29. 8. 2017

Školení BOZP a PO

Celý pedagogický sbor

20. 9. 2017

Seminář – reforma financování regionálního školství

Mgr. Alena Vrbická

17. 10. 2017

Porada ředitelů

Mgr. Alena Vrbická

17. 10. 2017

Schůzka výchovných poradců

RNDr. Ivana Bušová

20. 10. 2017

Prales na talíři

Mgr. Jaroslava Dörrerová

21. 10. 2017

Jak sestavit plán pedagogické podpory

Mgr. Iva Janoušková

23. 10. 2017

Netradiční a pohybové hry v TV

Mgr. Markéta Čermáková

24. 10. 2017

Inspirace do hodin VV

Mgr. Hana Švaříčková

3. 11. 2017

Jihlava vzdělává kulturou - konference

Mgr. Edita Plíhalová

10. – 11. 11. 2017

Co by měl znát správce bakalářů

Mgr. Jaroslava Dörrerová

20. 11. 2017

Seminář k výzvám IROP v rámci CLLD

Mgr. Hana Švaříčková

24. 11. 2017

Modernizace infrastruktury základních a středních škol – nové dotační příležitosti pro rok 2018

Mgr. Alena Vrbická

29. 11. 2017

Školení k elektronické bezpečnosti

Mgr. Jaroslava Dörrerová

11. 12. 2017

Právní podvědomí pro učitele

Mgr. Vladimíra Göthová

11. 1. 2018

Seminář ke zvládnutí GDPR

Mgr. Hana Švaříčková

Mgr. Alena Vrbická

17. 1. – 7. 6. 2018

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Mgr. Hana Švaříčková

19. 2. 2018

Chemické látky

Mgr. Vladimíra Göthová

28. 3. 2018

Konference pro učitele AJ – Inspiration Day

Mgr. Petra Koubková

Mgr. Iva Janoušková

4. 4. 2018

Vyjmenovaná slova, slovní druhy

Mgr. Dana Maralíková

21. 5. 2018

Netradiční a zážitkové hry v TV

Mgr. Markéta Čermáková

14. 6. 2018

Závěr školního roku v Bakalářích - webinář

Mgr. Hana Švaříčková

Mgr. Jaroslava Dörrerová

25. 6. 2018

Změna financování regionálního školství

Mgr. Alena Vrbická

 

 

 

Září 2017 – červen 2018

Setkání v Centru kolegiální podpory  v metodice ,,Dobrý začátek“ v MŠ Mozaika Jihlava (socio-emoční rozvoj předškolních dětí)

 

Ivana Pavlová

Mgr. Lenka Novotná

12. 12. 2017

Informační seminář ke společnému vzdělávání – Inkluze

 

Miroslava Brunová

30. 1. 2018

Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi – a jak na ně

 

Bc. Kateřina Hlávková

8. 2. 2018

Zlatá pravidla komunikace s dětmi: Aby slova nezraňovala

Ivana Pavlová

16. 3. 2018

NIDV – školení ke GDPR

Ivana Pavlová

16. 4. 2018

Výtvarné činnosti

Mgr. Lenka Novotná

28. 5. 2018

Informační semináře ke společnému vzdělávání – Dítě s poruchou autistického spektra v prostředí MŠ

Miroslava Brunová

 

Materiální zajištění provozu školy

 

Během školních prázdnin 2017/2018 byly vybíleny dvě třídy a sociálky v přízemí. Byla pořízena nová interaktivní tabule do jazykové učebny. V MŠ byly pořízeny nová lehátka, matrace a ložní prádlo. Dále byly pořízeny nové učitelské stoly a skříň. Vybílila se třída Motýlků.

Průběžně jsou pořizovány pomůcky a obměňovány učebnice.

Je třeba vyměnit nerovnou dlažbu na chodbě v přízemí, předláždit chodník u školní jídelny a plochu před vstupem do ZŠ / závada z prověrek BOZP /. O problému jednáno se zřizovatelem, bude řešeno dle finančních možností obce.

 

Zapojení do projektů

 

Ovoce a zelenina do škol

Školní mléko

Recyklohraní – program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Žáci sbírají baterie a drobná elektrozařízení do sběrných nádob ve škole, plní zadané úkoly a soutěží. (Škola se projektu účastní od roku 2008/2009).

První pomoc do škol – projekt KÚ Kraje Vysočina pro žáky 8. tříd zaměřený na získání znalostí a dovedností při poskytování první pomoci a chování za mimořádných situací, seznámení se systém integrovaného záchranného systému

Bobřík informatiky – informatická soutěž pro děti ZŠ a SŠ, kterou podporuje Ministerstvo školství.  Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. V kategorii Kadet a Benjamin je maximum 240 bodů, v kategorii Mini je maximum 192 bodů. Zúčastnili jsme se v kategoriích Kadet, Benjamín, Mini.

Den proti rakovině – program Český den proti rakovině je každoročně zaměřen na prodej kytiček. Výtěžek letošní sbírky byl použit na investiční vybavení onkologických pracovišť a podporu onkologického výzkumu.

 

Program prevence dětských úrazů venkovní akce pro žáky 3. tříd ZŠ v Kraji Vysočina + výtvarná soutěž tématicky zaměřená na úrazy, jejich prevenci a zdravý životní styl.

 

Hodina kódu – celosvětová akce, která i letos probíhala v ČR. Cílem projektu je naučit žáky hravou formou základy programování. Iniciativu podporuje celá řada vzdělávacích institucí, neziskových organizací i komerčních subjektů na celém světě.

 

Rozvojový program  “Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání v základních školách. Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků.

Luka nad Jihlavou 22 ZŠ a MŠ

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

 

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou pregramotnost, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na inkluzi a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Nastavené šablony MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti.

 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

 

Nastavené šablony ZŠ:

 

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi  – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí účasti na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.

 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

 

Nejlepší žáci a sportovci školy

 

Nejlepší žákyně školy

1. stupeň

Jakub Ampapa

2. stupeň

Dominik Průša

Nejlepší sportovec školy

1. stupeň

Aneta Poláková

2. stupeň

Radim Vondrák

 

Přehled akcí ZŠ ve školním roce 2017 – 2018

 

4. 9. 2017

Zahájení školního roku

Celá škola

Sportovní aktivity:

 

 

6. 9. 2017

Plavecký výcvik – 3. a 4. třídy

Sochor, Lokvencová, Schmiedová

10. 10. 2017

Minifotbal chlapci 8. + 9. třída

Jelínek

16. 10. 2017

Stolní tenis 6. + 7. třída

Jelínek

18. 10. 2017

Stolní tenis 8. + 9. třída

Jelínek

7. 1. – 12. 1. 2018

Lyžařský kurz 6. + 7. tříd

Kucza, Čermáková, Navrátilová

8. 3. 2018

Lyžařské závody ve Velkém Meziříčí

Čermáková, Švaříčková

3. 5. 2018

McDonalds Cup

Sochor

16. 5. 2018

Pohár rozhlasu – 6. + 7. třída

Jelínek

28. 5. 2018

Minifotbal 6. + 7. třída

Jelínek

25. a 26. 6. 2018

Orientace v krajině

Čermáková, Kucza

Kulturní akce:

 

 

30. 11. 2017

Vánoční promítání v loucké knihovně

Navrátilová

4. 12. 2017

Představení Kocour v botách – 6. třídy + 7. třída

Koubková, Janoušková, Göthová, Smejkalová

 

Peter Black 3 – 8. a 9. třída

Koubková, Kucza, Dörrerová, Bušová

18. 12. 2017

Vánoční promítání pro prvňáčky

Horká

16. 2. 2018

Záchranná stanice p. Hořáka

 

23. 2. 2018

Karneval 1. – 3. třída

 

14. 3. 2018

Den Země – promítání v DKO 6. a 7. třídy

 

23. 3. 2018

Noc a Andersenem – čtenářský kroužek

Novotná

30. 5. 2018

Divadélko pro školy HK

1. + 2. stupeň

1. 6. 2018

Den dětí pro MŠ a ŠD

Vybraní žáci 9. třídy

22. 6. 2018

Školní akademie

Janoušková

Třídní akce:

 

 

12. 9. 2017

Fotografování 1. tříd

Horká

18. 10. 2017

Tvořivé odpoledne pro 2. stupeň ZŠ

Pospíchalová

5. 12. 2017

Mikuláš

Celá škola

21. 12. 2017

Pyžamový den pro 1. stupeň

Parlament - Tunová

14., 19. a 28. 3. 2018

Předčítání žáků dětem v MŠ

4. A, 4. B + 5. třída

Exkurze, výlety:

 

 

18. 9. 2017

Bloková výuka – farma Vysoké Studnice

1. třída, 2. B

 

Moravské zemské muzeum

4. A, 4. B, 5. tř. a 6. A

21. 9. 2017

Bloková výuka – farma Vysoké Studnice

2. A a 3. třída

 

Moravské zemské muzeum

6. B., 7. – 9. třída

9. – 13. 10. 2017

Týden výuky AJ s rodilým mluvčím.

6. A, 6. B a 7. třída

3. 10. 2017

Návštěva 1. třídy v MŠ

Horká

20. 10. 2017

Dopravní hřiště + jihlavská knihovna – 4. A

Novotná

23. 10. 2017

Dopravní hřiště – 4. B

Sochor

25. 10. 2017

Ukázka SŠ TRIVIS Jihlava

9. třída

6. 2. 2018

Návštěva předškoláků v 1. třídě

Horká

15. 2. 2018

Přednáška ing. Marka v rámci ekologického praktika

Sochor

12. a 15. 3. 2018

Dopravní hřiště – 4. A, 4. B

Novotná, Sochor

18. 4. 2018

Autorské čtení – Simona Votyová – 1. a 2. třídy

 

18. 5. a 22. 5. 2018

Putování po pytlácké stezce

1. – 9. třída

5. a 6. 6. 2018

Dopravní hřiště 4. A + 4. B

Novotná, Sochor

Červen 2018

Spolu objevujeme kostel a Kostel všemi smysly – program k seznámení s místním kostelem

1. – 7. třída

15. 6. 2018

Jihlavská knihovna – čtenářský kroužek

Novotná

Výuka:

 

 

11. – 17. 10. 2017

Code Week s Bobříkem

Dörrerová

6. – 10. 11. a 15. 11. 2017

Bobřík informatiky

Dörrerová

25. 1. 2018

Kurz první pomoci – 8. třída

 

15. 5. 2018

Kurz první pomoci – 8. třída

 

17. 5. 2018

Bloková výuka – JE Temelín a VE Dalešice

2. stupeň

12. 6. 2018

Bloková výuka – Jihlava město královské

1. stupeň

Olympiády, soutěže:

 

 

19. 1. 2018

Jazyková soutěž z německého jazyka okresní kolo

Robert Zelníček, Pavel Kružík

24. 1. 2018

Matematická olympiáda okresní kolo

Robert Zelníček

14. 2. 2018

Okresní kolo jazykové soutěže AJ

Vojtěch Krejčí

27. 3. 2018

Krajské kolo Matematické olympiády

Robert Zelníček

16. 3. 2018

Matematický klokan

2. – 9. třída

16. 3. 2018

Krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu

Hana Trnková a Radim Vavroušek

29.5.2018

Pythagoriáda okresní kolo

Brestovská, Ampapa, Šedivá,

Nekulová , Prchal

3. 5. 2018

Taneční soutěž ve Žďáře nad Sázavou

Vybraní žáci z tanečního kroužku

 

Akce - školní družina

4. 10. 2017

Návštěva ZOO

 

6. 12. 2017

Zdobení vánočního stromečku

 

20. 12. 2017

Vánoční besídka

 

18. 4. 2018

Loucký slavík – pěvecká soutěž

 

15. 5. 2018

Ekologická soutěž

Žáci z ekologického praktika

21. 5. 2018

Kouzelník

 

1. 6. 2018

Den dětí

Žáci 9. ročníku

19. 6. 2018

Olympiáda obratnosti

 

 

Akce MŠ školního roku 2017/2018

 

Září: 1. 9. 2017 zahájení školního roku 2017/2018

5. 9. 2017 schůzka rodičů v 16:00 ve třídě Rybiček

23. 9. 2017 Vítání občánků v obřadní síni městyse

Říjen: 3. 10. 2017 návštěva prvňáčků v MŠ (dopoledne)

9. 10. 2017 10:45 Perštejni „Vodnická pohádka““

10. 10. 2017 16:00 tvořivé odpoledne „Keramické Vánoce“

12. 10. 2017 8:00 focení na vánoční fotografii

16. 10. 2017 10:00 Víla Srdíčková „Kouzelná hruška“

16. 10. 2017 16:00 sraz u MŠ - „Drakiáda“

Listopad: 2. 11. 2017 zahájení cvičení předškoláků

7. 11. 2017 9:00 klauni Hugo a Fugo „Radování z malování“

8. 11. 2017 9:00 návštěva pana Kleina z HZS Jihlava

14. 11. 2017 9:00 pan Hořák „Zvířátka“

Prosinec: 5. 12. 2017 Mikulášská nadílka (dopoledne ve spolupráci se ZŠ)

11. 12. 2017 10:30 Ivan Urbánek „Slyšte, slyšte“

22. 12. 2017 společná vánoční besídka (dopoledne)

Leden: 5. 1. 2018 9:00 nábor hokeje hravou formou – jen pro předškoláky

10. 1. 2018 10:30 divadlo Kozlík „Perníková chaloupka“

15. 1. 2018 10:30 divadlo Špilberg „Králíci z klobouku“

19. 1. 2018 8:30 Milan Řezníček „Kouzelný výlet“

29. 1. 2018 8:00 návštěva z PPP Jihlava (zápis do 1. tříd ZŠ)

Únor: 6. 2. 2018 9:30 návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ

10. 2. 2018 10:00 Vítání občánků v obřadní síni městyse

13. 2. 2018 10:00 Víla Srdíčková „Bubáci na hradě Strachově“

23. 2. 2018 10:00 – 11:00 Ivan Urbánek „Karneval“ (ve školní tělocvičně)

Březen: 14., 19., 28. 3 9:30 předčítání dětí ze ZŠ (ve spolupráci se ZŠ)

16. 3. 2018 10:00 Víla Srdíčková „Tulipánek“

22. 3. 2018 olympiáda předškoláků ve školní tělocvičně

27. 3. 2018 tvořivé odpoledne „Jarní tvoření“

Duben: 6. 4. 2018 Zápis do prvních tříd ZŠ!!!

11. 4. 2018 9:00 divadlo Šeherezáda „Zebra na přechodu“

18. 4. 2018 10:30 divadlo eMILLIon „Indiánská pohádka“

Květen: 2. 5. 2018 DOD 9:00 – 10:00 a 14:30 – 15:30

3. 5. 2018 vystoupení dětí ke Dni matek v MŠ v 16:00 (ve svých třídách)

4. 5. 2018 preventivně výchovný program Policie ČR

9. 5. 2018 focení (třídní fotografie)

10. 5. 2018 zápis do MŠ ve třídě Motýlků od 13:00 do 16:00

11. 5. 2018 7:30 odjezd na dopravní hřiště – pouze předškoláci!!!

13. 5. 2018 14:30 vystoupení v kině v pásmu pro maminky (třída Berušek)

15. 5. 2018 8:00 odjezd z MŠ do ZOO Jihlava – výlet ke Dni dětí

Červen: 1. 6. 2018 Den dětí (ve spolupráci se ZŠ) – soutěže na školní zahradě

14. 6. 2018 8:30 Milan Řezníček „Hurá na prázdniny“

 

 

Kontrolní činnost

 

 

Školení BOZP a PO – pí Procházková

28. 8. 2017

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění VZP – pí Vedrové, pí Jeserovská

20. 9. 2017

Finanční kontrola obce – p. Zvěřina

10. 11. 2017

Hygiena KHS Jihlava – ŠJ, výdejna MŠ – p. Martin a pí Hodačová

14. 11. 2017

Kontrola plynových zařízení

19. 6. 2018

 

 

Vnitřní kontrola

 

Kontrola třídních knih

měsíčně

Kontrola třídních výkazů

3 krát ročně

Kontrola záznamů o  volitelných předmětech a zájmových útvarech

měsíčně

Kontrola katalogových listů

5 krát ročně

Kontrola vysvědčení

2 krát ročně

TU, ŘŠ, ZŘ

Kontrola dozorů na chodbách

průběžně

ŘŠ, ZŘ

Kontrola dozorů ve školní jídelně

průběžně

ŘŠ, ZŘ

Kontrola práce metodických složek

2 krát ročně

ŘŠ, ZŘ

 

Zájmové kroužky

 

Ve školním roce 2017/2018 škola provozovala celou řadu zájmových kroužků. Čtyři kroužky vedli učitelé ZŠ – dyslektický pí uč. Cejpková, anglický pí uč. Koubková, čtenářský pí uč. Novotná a nově zřízený  fyzikální kroužek pro žáky 1. a 2. stupně. Čtyři kroužky vedli externisté, a to kroužek taneční – streetdance pan Miller, Ladění – paní Krejčová, rybářský – pan Číhal, břišní tance -  paní Hutařová. Velký zájem byl o kroužky sportovní – stolní tenis – mladší a starší žáci, florbal – mladší a starší žáci, tenis dívky i chlapci, badminton – dívky a chlapci a pro mladší žáky kroužek sportovní. Všechny tyto sportovní kroužky probíhaly pod vedením Mgr. Miloše Jelínka. Hudební kroužky i letos vedli manželé Vysloužilovi.

 

 

Počet zapsaných žáků do 1. tříd na školní rok 2018/2019

 

Poprvé u zápisu bylo 36 dětí. Odklad školní docházky byl povolen 7 dětem.  Po loňském odkladu nikdo nenastoupil.  Celkem do první třídy nastoupí 29 žáků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam míří naši vycházející žáci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 9. třídy vychází 20 žáků, na víceleté gymnázium odchází 1 žákyně ze 7. třídy.  Výše uvedený přehled informuje o školách a oborech, kam byli tito žáci přijati ke studiu.

 

Počet

Název školy

Obor

Sídlo školy

1

Gymnázium

Víceleté gymnázium

Jihlava

3

Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Informační technologie

Jihlava

2

Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Strojírenství

Jihlava

1

Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Mechanik seřizovač

Jihlava

2

Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Strojní mechanik

Jihlava

1

Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, SOŠ služeb a Jazyková škola

Zdravotnický asistent

Jihlava

1

Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, SOŠ služeb a Jazyková škola

Kuchař - číšník

Jihlava

2

Střední škola stavební

Stavebnictví

Jihlava

2

Střední škola stavební

Elektrikář - silnoproud

Jihlava

1

Střední škola stavební

Instalatér

Jihlava

1

Střední škola stavební

Klempíř

Jihlava

2

Střední odborná škola sociální u Matky Boží

Sociální činnost

Jihlava

1

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola

Kuchař - číšník

Třebíč

1

Česká zemědělská akademie

Opravář zemědělských strojů

Humpolec

Přehled činnosti výchovného poradce ve školním roce 2017/2018

 

 

-          individuální pohovory s vycházejícími žáky i jejich rodiči k volbě povolání

-          vyplňování přihlášek na střední školy

-          poradenská pomoc žákům při výběru studijního či učebního oboru

-          umístění žáků na SŠ – viz příloha

-          odesílání žáků k vyšetření do PPP nebo SPC

-          průběžné vyhodnocování zpráv z PPP a SPC o vyšetření žáků – spolupráce s třídními učiteli a dyslektickými asistentkami

-          spolupráce s učiteli při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s podpůrnými opatřeními

-          sledování práce učitelů s žáky s podpůrnými opatřeními

-          drobné kázeňské přestupky řešeny průběžně ve spolupráci s třídními učiteli

-          případy řešené ve výchovné komisi školy (třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, ředitelka školy):

-          nevhodné chování ke spolužákům - 2 krát

-          drzé chování vůči vyučujícím – 2 krát

-          šíření audiovizuálních záznamů ze školního prostředí na sociálních sítích – 1 krát

-          podezření na záškoláctví – 1 krát

-          podvody v žákovské knížce – 3 krát

-          elektronické cigarety – 1 krát

-          sebepoškozování – 1 krát

-          manipulace s cizím majetkem – 1 krát

Ve všech těchto případech bylo jednáno i s rodiči. 

 

Kromě těchto případů bylo opakovaně a dlouhodobě řešeno chování problémového žáka 8. třídy (nevhodné chování ke spolužákům, drzé chování k učitelům, narušování výuky, podvody v žákovské knížce, roztrhání žákovské knížky, manipulace s cizími věcmi, poškozování cizí věci, ničení květinové výzdoby, ublížení spolužačce, slovní útok na etnický původ spolužačky)

 

Zhodnocení program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2017/2018

Koordinátor EVVO: Mgr. Monika Navrátilová

Východiska:

Při tvorbě programu EVVO jsme vycházeli ze Státního programu EVVO pro ČR, z Metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školách a školských zařízeních, z koncepce EVVO kraje Vysočina, z ŠVP, z plánů předmětových komisí a ze současného stavu a situace ve škole i obci. Ve škole i obci Luka nad Jihlavou se dlouhodobě třídí odpad, probíhá sběr starého papíru organizovaný školou, žáci školy se zapojují do péče o čistotu a úpravu prostředí (péče o zeleň). Občanské sdružení Škola obnovy a rozvoje venkova zajišťuje spolupráci mezi obcemi a školami v Mikroregionu Loucko – organizují dny mikroregionu. Rodiče aktivně spolupracují se školou při sběrových akcích.

Cíle EVVO:

·         získat soustavu znalostí a dovedností týkajících se vztahů člověka a životního prostředí, zákonitosti biosféry

·         vychovávat systematicky mládež ke vztahu k přírodě

·         rozvíjet schopnost uvažovat v souvislostech se vztahem k environmentální tematice

·         prosazovat ve škole ekologické cítění a jednání

·         ovlivňovat vztah k přírodě a prostředí, odpovědnost za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti v mezilidských vztazích

·         působit na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje

Dosažení cílů programu environmentálního vzdělávání jsme zajistili zejména:

1.     Ekologizací provozu školy:

·         třídění odpadu již při jeho vzniku – koše na tříděný odpad na chodbách (žáci a všichni zaměstnanci školy)

·         ukládání separovaného odpadu do plastových pytlů a jejich pravidelný odvoz (provozní zaměstnanci, obec)

·         šetření energií – zhasínání v šatnách, WC, na chodbách po přestávkách (školník, uklízečky, učitelský dozor), šetření s vodou

·         sběr starého papíru –  soutěž jednotlivých žáků  o ceny (vedení školy, třídní učitelé, žáci, rodiče, obec)

·         sběr starých baterií, starých mobilních telefonů

2.     Zvyšování odborné úrovně všech vyučujících:

·         umožnění účasti na vzdělávacích akcích s tematikou EVVO

·         samostudium odborné literatury

 

3.     Vzděláváním žáků (žáci a vyučující):

·         vzděláváním žáků v jednotlivých předmětech, začlenění EVVO do plánů jednotlivých předmětů

·         vyhledávání, třídění a vyhodnocování informací s ekologickou tematikou

·         péče o zeleň na školní zahradě, v okolí školy, v obci

·         praktické poznávání přírody, zkoumání vztahů mezi organismy, pěstování rostlin, chov živočichů a jejich nároky na péči

·         využívání vzdělávací nabídky Střediska pro ekologickou výchovu Chaloupky

·         k naplnění tohoto programu využívat blokovou výuku (exkurze a výlety do chráněných oblastí, přírodopisné a ekologické vycházky)

·         exkurze do míst „užité ekologie“ – čistička odpadních vod, dotřiďování a lisování odpadu ve sběrném dvoře

·         zapojení žáků do soutěží (Recyklohraní), olympiád souvisejících s tímto tématem

·         využitím spolupráce se záchrannou stanicí ohrožených druhů dravců a sov a dalších organizací zaměřených na ochranu zvířat

·         využívat jednorázové akce (Den Země)

·         projektové dny zaměřené na téma ekologie (Pytlácká stezka, tříděný odpad aj.)

·         prohlubování a rozšiřování dovedností v zájmových útvarech –  rybářský kroužek

·         spolupráce s veřejností

 

4.     Pořizováním pomůcek

·         literatura

·         internet

·         PC programy

·         demonstrační manipulační pomůcky

·         didaktické pomůcky

·         aj.

5.     Spoluprací s dalšími institucemi

·         obec

·         SEV Chaloupky

·         firma EKOKOM, ASEKOL – zpracování tříděného odpadu, odborné přednášky a akce pro žáky, soutěž RECYKLOHRANÍ

·         vzdělávací středisko ERUDITO

·         místní organizace – rybářský svaz, myslivecký svaz, zahrádkářský svaz

·         ZOO Jihlava

·         kravín Vysoké Studnice

 

Kalendář akcí školní rok 2017/2018

 

 

Zhodnocení Minimálního preventivního programu  2017 - 2018

 

Cílem tohoto programu bylo vést žáky ke zdravému životnímu stylu a tím předcházet přirozenou cestou všem sociálně patologickým jevům.

 

Cíle MPP

1.    Cíle dlouhodobé

Vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, dodržování pravidel společenského chování

Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídách i v celé škole

Podpora občanské a právní odpovědnosti za jednání

Vhodné využívání informačních technologií (facebook, instagram)

Vzdělávání pedagogů v oblasti rizikového chování

Spolupráce s rodiči, policií, sociální komisí OÚ Luka nad Jihlavou, OSPOD, PPP Jihlava, Střediskem výchovné péče Jihlava,….      

2.    Cíle krátkodobé

Monitorování výskytu rizikového chování u žáků

Operativní reagování na aktuální problémy

Provádění interního šetření mezi žáky

Práce s problémovými třídami

Nabídka volnočasových aktivit

Spolupráce s pedagogy, zvláště se začínajícími učiteli, v oblasti prevence rizikového chování

Zajištění informovanosti o činnosti práce školní metodičky prevence

Analýza situace ve škole

Na začátku školního roku dochází k aktualizaci MPP metodičkou prevence. Analyzuje se aktuální situace ve škole (pohovory s učiteli), dochází k plánování preventivních akcí pro žáky prvního i druhého stupně. 

V minulém školním roce bylo častým jevem záškoláctví, ke kterému docházelo v některých případech i opakovaně. Vždy jsme spolupracovali se zákonnými zástupci, snažili se najít společné řešení a nabídnout pomoc odborného pracoviště (viz. tabulka). Některé případy jsme nahlásili na Sociální komisi OÚ Luka nad Jihlavou. Ostatní řešené druhy nevhodného chování mezi žáky uvádím v tabulce (viz. příloha č. 1). 

Vnitřní zdroje

®           odborná literatura

®           letáky

®           výuková DVD

®           schránka důvěry

®           nástěnky

®           informace od třídních učitelů

®           spolupráce metodičky prevence s výchovnou poradkyní a ředitelkou školy

®           vypracovaný postup při řešení krizových situací (viz příloha č. 2)

®           preventivní programy MP, Policie ČR

Vnější zdroje

Informace od zákonných zástupců:

Pravidelná pedagogické odpoledne, individuální konzultace dle domluvy s třídními učiteli, metodikem prevence

Informace od žáků:

V rámci rozhovorů se žáky bylo zjištěno, že největším problémem žáků naší školy jsou  různé  (nepříliš závažné) formy agresivního chování a prvotní náznaky vandalství. Většina žáků se ve své třídě cítí dobře a bezpečně. Pokud dojde k jakémukoliv problému v oblasti rizikového chování žáků, vše je řešeno okamžitě ve spolupráci ŠMP, výchovného poradce, vedení školy a třídního učitele.

Informace od pedagogů:

Všichni pedagogové jsou seznámeni s MPP a jeho plněním na pedagogických radách. Vzniklé problémy řeší učitelé za pomoci ŠMP, vedení školy, eventuálně ve spolupráci s příslušnými orgány.

V přízemí školy se na viditelném místě nachází nástěnka věnovaná prevenci, kde jsou k dispozici důležitá telefonní čísla a kontakty. Naši žáci mohou využít i schránky důvěry, která je umístěna na dveřích kabinetu F-CH a do které mohou anonymně vhazovat dotazy, problémy.

Hodnocení MPP z minulého šk. roku:

Drobné kázeňské problémy ve škole byly řešeny vždy okamžitě třídním učitelem. Závažnější problémy byly řešeny s MP a  vedením školy, v některých případech proběhly výchovné komise. Byly uděleny NTU, DTU, DŘŠ a snížené známky z chování. Záškoláctví bylo řešeno na pedagogických radách příslušnými kázeňskými tresty a dle závažnosti oznámením na Sociální komisi při OÚ Luka nad Jihlavou.

 

Rozpracování MPP pro 1. a 2. stupeň školy

(specifická prevence)

Témata rizikového chování a prevence jsou začleněna v rámci ŠVP do výuky předmětů – přírodověda, prvouka, český jazyk na 1. stupni ZŠ, na 2. stupni ZŠ do výuky předmětů – výchova k občanství, výchova ke zdraví, tělesná výchova, přírodopis, fyzika, chemie. Prevence se přirozeně prolíná celým výukovým a výchovným procesem ve škole.

 

Preventivní programy Městské policie Jihlava:

1. třída    Správná volání a prevence úrazů

2. třída    Bezpečné chování doma

3. třída    Základy slušného chování-neposlušní výletníci

4. třída    Mezilidské vztahy (šikana)

5. třída    Alkohol, cigarety, gamblerství

6. třída    Zásady správné výživy.

                Netolismus, patologické hráčství.

                 Mezilidské vztahy (šikana).

7. třída    Ochrana člověka za mimořádných událostí

                Důležitá telefonní čísla, kde hledat pomoc při problémech

                Dopravní výchova

                Prevence úrazů pří sportu a rizikovém chování

8. třída    Základy právního povědomí

                Drogy, cigarety, alkohol

                Těhotenství a péče o dítě

9. třída    Předsudky, multikulturní výchova

                Sekty a  jejich vliv na člověka

                Právní povědomí

               Léky a léčiva

 

 Plánované akce školy na školní rok 2017/2018

(nespecifická prevence) – viz přehled akcí, projekty, kroužky, a mimoškolní aktivity.

Spolupráce s rodiči žáků

·           třídní schůzky

·           individuální pohovory s rodiči

·           seznámení rodičů s MPP na třídních schůzkách

·           konzultační hodiny MP, VP

 

Spolupráce pedagogů na plnění MPP

·           vytváření příznivého sociálního klimatu

·           důslednost a jednotnost při dbaní na dodržování školního řádu a sledování školní docházky

·           podpora dodržování pravidel slušného chování

·           obracení se na pomoc metodičky prevence, výchovné poradkyně, vedení školy v případě potřebné konzultace

·           jednotnost v řešení rizikového chování žáků

·           rozvoj spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků

Formy a metody práce se žáky

·           besedy

·           exkurze

·           přednášky

·           projektová výuka

·           divadelní a filmová představení

·           kurzy

·           hry a další aktivity ve skupinách

·           účast na charitativních akcích

 

 Spolupráce s odborníky a organizacemi

 

 

Organizace

Kontaktní jméno

Telefon

PPP Jihlava – okresní metodik

Mgr. Marie Vyhnanovská

567 572 412

PČR Jihlava

 

974 266 229

Poradna DIXI (SZÚ Jihlava)

MUDr. Benešová

567 574 730

Městská policie Jihlava

Kamil Barák

608 910 811

SVP Jihlava

Mgr. Miroslava Floriánová

778 409 218

OÚ Luka nad Jihlavou

 

567 219 219

Centrum pro rodinu Jihlava

Ing. Slávka Dokulilová

736 529 346

OSPOD Jihlava

Mgr. Stanislava Mikulášková

567 167 629

Multikulturní centrum

Ing. Dana Fiedlerová

734 369 272

Centrum prevence Vrak bar

Mgr. Romana Kubů

567 304 802

K centrum (Káčko)

 

736 523 675

V rámci tohoto programu jsme pracovali na těchto úkolech a zajistili tyto akce:

 

1)      informační servis – nástěnky, letáky, brožurky, schránka důvěry

2)      konzultační hodiny – výchovný poradce, metodista prevence

3)      znáš svá práva a povinnosti – projektové vyučování v rámci hodin výchovy ke zdraví, nástěnka věnovaná na toto téma

4)      další vzdělávání pedagogických pracovníků – setkání metodistů prevence a výchovných poradců, školení a předávání nejnovějších poznatků dalším kolegům

5)      aktivní snaha zapojit žáky co do největšího počtu zájmových činností a tyto aktivity nabídnout

6)      promítání videoprogramů s drogovou tématikou v hodinách výchovy ke zdraví, nabídka knih, letáků a brožur

7)      spolupráce s rodiči – společné řešení výchovných problémů žáků s TU, VP

8)      prevence záškoláctví – důsledná kontrola omluvenek, spolupráce s rodiči

9)      osvětová činnost pro rodiče – tř. schůzky, drogy, šikana – příznaky, co dělat, informační leták týkající se šikany  pro rodiče

10)  šikana – projektové vyučování v rámci hodin výchova ke zdraví, nástěnka věnovaná na toto téma, zaměření na problematické třídy, skupiny

11)  spolupráce s PPP, policií, OSPOD, sociální komise při OÚ

12)  schránka důvěry – řešení problémů anonymně, řešení 4 problémů a dotazů, šikana, problémy s učením, rodinné problémy, vztahy v kolektivu.

13)  zlepšit vztahy mezi žáky (prevence šikany, rasismus), multikulturní výchova  

 

Námi stanové cíle byly dosaženy. Nadále budeme pokračovat v jejich plnění. Našim cílem do budoucnosti je zaměřit se na tyto problémy:

 

 

Plán práce

1)       pokračovat v prevenci užívání návykových látek, zaměřit se hlavně na kouření a alkohol

2)      zlepšit spolupráci s rodiči, hlavně u problémových dětí, kde rodiče nejeví zájem o řešení problémů svých dětí

3)      prevence záškoláctví, řešit s TU, VP

4)      zaměřit se nejen na prevenci šikany, ale především na konkrétní projevy a varovné signály, soustředit se na pomoc obětem šikany, zapojit ostatní pedagogy, VP, TU

5)      dle možností zakoupit nové publikace, časopisy

6)      spolupracovat s PPP v Jihlavě – problémy šikany, spolupracovat s Policií ČR

7)      seznámit kolegy s preventivním program a zapojit je do prevence

8)      vytvářet nástěnky na různá témata (šikana, drogy, deklarace dětských práv, …..)

9)      pokračovat v činnosti schránky důvěry, zapisovat řešené problémy

10)  vypracovat veřejný seznam materiálů k primární prevenci pro rodiče

11)  podporovat volnočasové aktivity žáků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o poskytování informací

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.

 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škole podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění

 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona: 0

 

V Lukách nad Jihlavou dne 29. 6. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018:

 

byla projednána v pedagogické radě  30. 8. 2018

byla projednána a schválena školskou radou  3.9.2018

 

                                                                                  

 

                                                                                              Mgr.Alena Vrbická

                                                                                                   ředitelka školy