Stránky třídy 9.A

1.9. Seznámení se školním řádem, poučení o bezpečnosti
2.9. Třídnické hodiny, odchod na oběd 12.20
5.9. Výuka dle rozvrhu
6.9. Bloková výuka – téma: Multikulturní výchova, odchod na oběd 12.20
19.9. Podpovrch Jihlava – téma: pochybné suvenýry
11.10. Úřad práce, Jihlava – 8.00-11.00
13.10. JE Dukovany, VE Dalešice
26.-27.10. Adapťáček pro prvňáčky – program 9.třídy
29.- 30.9. Ředitelské volno
18.11. Ředitelské volno
31.10. Pedagogické odpoledne – 15.00-17.30

  • Kmenovou učebnu 9.A nalezneme ve 2. poschodí školy v jazykové učebně.
  • Třídní učitelka je Mgr. Petra Koubková
  • Ve třídě je celkem 18 žáků.
  • Chlapců je 8 a dívek 10.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Alena Pohanková
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Německý jazyk Mgr. Edita Plíhalová
Matematika Mgr. Martina Tunová
Dějepis Bc. Lukáš Rédl
Výchova k občanství Mgr. Edita Plíhalová
Fyzika Mgr. Martina Tunová
Chemie Mgr. Jaroslava Dörrerová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
Tělesná výchova Bc. Ladislav Funk (D), Mgr. Libor Kucza (Ch)
Informatika Bc. Lukáš Rédl
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
volitelné předměty vyučující
Výpočetní technika Bc. Lukáš Rédl
Sportovní aktivity Mgr. Libor Kucza
Konverzace v AJ Jaroslava Malcová
Peníze v teorii a praxi Bc. Lukáš Rédl
Seminář z matematiky Mgr. Lucie Hloušová
Příprava k přijímacím zkouškám – ČJ Mgr. Alena Pohanková
Příprava k přijímacím zkouškám – M Mgr. Hana Švaříčková
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

EXKURZE DO ELEKTRÁREN A MOHELENSKÉ HADCOVÉ STEPI                                                                                                   13.10.2022

Nezapomenutelným zážitkem pro žáky 9.třídy a výběru žáků 8.ročníku byla exkurze do jaderné elektrárny Dukovany, přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a nedaleké národní přírodní rezervace Mohelenské hadcové stepi. Žáci společně s pedagogickým doprovodem nejdříve zavítali do infocentra JE Dukovany, kde se v kinosále dozvěděli více o základech jaderné fyziky a o jaderné bezpečnosti. Poté si spolu s průvodkyněmi postupně prošli názorné trojrozměrné modely reaktoru, celého reaktorového bloku i model ukládání použitého jaderného paliva. To vše za doprovodu poutavé audiovizuální techniky. A jelikož jako rezervoár chladící vody pro JE Dukovany slouží spodní nádrž vodního díla Dalešice, další zastávkou byla právě přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, která dokáže regulovat nadbytek nebo nedostatek elektrické energie v síti. Kromě toho, že žáci mohli vidět největší sypanou hráz v Evropě, mohli také ve strojovně kromě velínu, přečerpávacího modelu elektrárny a 3 Francisových turbín, vidět také 1 obnaženou turbínu v odstávce. V infocentru VE se žáci podívali na zajímavou videoprojekci a prohlédli si obrazové tabule s historií stavby a charakteristikou vodního díla Dalešice. To vše za doprovodu zajímavého výkladu průvodkyň. A protože některé nástěnné tabule v infocentru věnovaly pozornost nedaleké velmi pozoruhodné a cenné národní přírodní rezervaci Mohelenské hadcové stepi, vydali jsme se i tam. Počasí nám velmi přálo, tudíž se nám nabídl působivý panoramatický pohled, jak na unikátní stepní louky a vysoké skalní ostrohy nad meandrem řeky Jihlavy, tak i pohled na vysoké chladící věže jaderné elektrárny Dukovany.

Žáci plnili během exkurzí zadané úkoly a byli pochváleni za slušné chování nejen pracovníky infocenter elektráren, ale i panem řidičem autobusové dopravy.

 

Halloween a Kapka naděje na naší škole – 26.10.2021

Kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jeden lidský život, tak to stojí za to.

Vendula Pizingerová

Již od roku 2000 pomáhá Nadační fond Kapka naděje zachraňovat dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a ty, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. V současné době pomáhá ve více než 50 nemocnicích po celé ČR. Za 21 let svého působení financoval Nadační fond nákup více než 500 lékařských přístrojů, realizoval více než 200 projektů v oblasti psychosociální péče a podpořil 3 vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. I my jsme se rozhodly přispět výtěžkem z akce Klubu AJ, protože si myslíme, že i každá kapka pomáhá. A již několikátým rokem se v rámci Klubu AJ snažíme takto pomáhat. Pod vedením paní učitelky Koubkové jsme připravily pro naše milé nejmenší žáčky prvních a druhých tříd zábavné dopoledne spojené s plněním nejrůznějších úkolů na mnoha stanovištích, kde nechyběla anglická slovíčka i třeba zábavná písnička. Děti byly za svoji účast, plnění úkolů, statečnost a nebojácnost na chodbě plné pavučin a příšerek, sladce odměněny a na kterou skupinku dětí se usmálo štěstí a byla vylosována, byla potěšena i drobnou výhrou. Navíc si děti mohly na každém stanovišti zakoupit vyrobené dobroty v podobě sýrových košťat, sušenkových pavouků, čarodějnických pařátků, mandarinkových dýní a podobných dobrůtek členek Klubu AJ, za 7. třídu Kája a Eliška Pokornovi, Mája Chromá, za 8A – Lucka Plodíková, Lenka Kudláčková, Julča Chromá, Kája Bendová, Lucka Lokvencová, Kačka Ďásková. Nechyběly ani výborné perníčky paní asistentky Jindřišky Váchové. Moc děkujeme všem zúčastněným a všem co přispěli na pomoc nemocným dětem a strávili s námi příjemné dopoledne. Jsme rádi, že i my můžeme Kapce naději pomoci kapkou z naší Základní školy v Lukách nad Jihlavou. Milé děti, těšíme se na vás zase příště. Klub AJ

ŽIVOT SAVCŮ – envirometální centrum PodpoVRCHEM a Zoo Jihlava 22.10.2021

Návštěva enviromentálního centra PodpoVRCHEM v jihlavské Zoo rozšířila naše obzory o učivu o obratlovcích, konkrétně savcích. Tomuto tématu jsme se věnovali poslední měsíc v hodinách přírodopisu. Program Život savců probíhal jak v centru, tak i v samotné Zoo, kde jsme si poslechli mnoho zajímavého o savcích chovaných v naší zoologické zahradě. Ale vyzbrojeni znalostmi z hodin přírodopisu a různých dokumentů,  jsme svižně a fundovaně reagovali na většinu dotazů o místních savcích. V druhé části návštěvy jsme podnikli pátrání za zvídavými otázkami našich pracovních listů, za které jsme získali jedničky.

Oblastní Galerie Jihlava

Dne 2.9.2020 měli žáci 7A možnost zúčastnit se tvořivého edukačního programu pro děti 2.stupně s názvem Jak? Aneb 2 výročí Jana Ámose Komenského v Oblastní galerii v Jihlavě, který vznikl u příležitosti výročí úmrtí (v roce 2020) a výročí narození (2022) Jana Amose Komenského za podpory Ministerstva kultury ČR. Žáci si za doprovodu a poutavého komentáře Mgr. Pitrové připomenuly dílo tohoto významného pedagoga, myslitele, filozofa a kazatele. Seznámili se podrobněji nejen s jeho životními osudy a vlivem jeho odkazu na současnost, ale dostali i prostor pro vlastní tvorbu ve výtvarném ateliéru – tvoření husím brkem. Inspirací jim byla ilustrace z knihy Orbis pictus a výsledným praktickým dílem – portrét Jana Ámose Komenského na pozadí vlastní duše. Děti také zaujatě spolupracovaly na vlastních prezentacích na vybrané téma mnohdy doplněné i vlastními zábavnými ilustracemi, např. maska ptáka se zahnutým zobákem představující postavu lékaře sledujícího stav obyvatelstva v průběhu morové epidemie. Navíc si měly možnost vyzkoušet i vlastní tvorbu, kdy se v rámci skupinek pokoušely složit ukolébavku z daných slov. V některých případech se i téměř dokonale podobala originálu. Projektový den byl příjemným zpestřením dne spojeného s návratem do školních lavic a zároveň prožitého na pozadí slavného výroku nejvýznamnějšího pedagoga a myslitele Jana Ámose Komenského – Škola hrou. Děti si také vyzkoušely, že komunikace a spolupráce v rámci skupiny přináší obohacení nejen pro ně samé, ale i pozitivně ovlivňuje celkové klima skupiny jako třídy a může významně přispět k tvořivé činnosti s mnohdy velmi kvalitním a obohacujícím výsledkem. Tento příjemné strávený čas dětí jako skupiny a třídy měl tedy nejen vzdělávací efekt, který si děti v průběhu aktivit ani neuvědomují, ale obohatil je i především o nové zážitky prožité ve společnosti svých spolužáků, se kterými mohly konečně po návratu z prázdnin usednout do školních lavic,

 


Zoo v kufru- Biomy III.

Dne 8.9. 2020 se žáci 7A zúčastnili poutavé naučné stezky zoologickou zahradou v Jihlavě a to s cestovním kufrem plného aktivit a pomůcek na téma BIOMY III. Cílem tohoto projektového dne, podpořeného Ministerstvem životního prostředí, bylo seznámit děti s životem zvířat v rámci jednotlivých územních celků, tzv. biomů v rámci zoologické zahrady. S kufrem připravených aktivit a pomůcek se děti zastavovaly v jednotlivých částech zoologické zahrady, spojených s jednotlivými biomy- např. poušť, savana, polární oblast apod. Na jednotlivých místech plnily nejrůznější úkoly spojené také např. s pozorováním aktivit pouštních zvířat nebo kozy kamerunské. Vše si zaznamenávaly a poté společně s třídní učitelkou vyhodnocovaly. Kromě plnění úkolů jim byly kladeny nejrůznější otázky související se životem zvířat nebo s jejich poznáváním. Měly možnost pracovat i v menších skupinkách – hledání dvojice obrázků nebo prezentace na téma deštný prales. Ve zbylé části dopoledne ještě zvládly ukázky dravých ptáků, které byly zábavným zakončením celého projektového dne. Celkově se děti aktivně zapojovaly do všech připravených aktivit, uměli naslouchat, klást otázky i spolupracovat ve skupinách. Navíc si děti zopakovaly jednotlivé živočichy, žijící na území zoologické zahrady, uvědomily si např. důležitost zachování deštných pralesů pro udržení přírodní rovnováhy a že zvířata jsou nepostradatelnou součástí života na Zemi a je třeba je chránit, stejně jako přírodu samotnou. Navíc třídní učitelce byla předána příručka do třídy, která měla za úkol sloužit jako malá rekapitulace toho, co se děti dozvěděly v zoo a zároveň slouží jako inspirace pro další aktivity ve škole. Výsledkem byl příjemné strávený čas v prostředí zoologické zahrady naplněný zajímavými a poutavými aktivitami, které si děti užily a získané vědomosti tak mohou v budoucnu uplatnit jak ve svém životě tak i v rámci výuky přírodopisu a zoologie.

Výlet Telč

Dne 18.6. 2021 jsme se sešli na vlakovém nádraží v Lukách nad Jihlavou a jeli jsme vlakem do Telče. Po prohlídce náměstí jsme navštívili Telčský dům, kde jsme si prohlédli výstavy i sklepení domu, zahráli jsme si hry a zabavili se autodráhou. Po obědě nás čekal Panský dvůr, kde se ti nejodvážnější z nás vydali na lezeckou stěnu a drytoolovou dráhu. Ti, kteří se neodvážili, sledovali svoje statečné spolužáky nebo hráli hry. Poté nás čekala prohlídka zámku a přilehlého parku se zpáteční cestou na vlak.  Výlet jsme si moc užili a mnozí s nás ochutnali největší pizzu v životě. Odjížděli jsme se spoustou hezkých zážitků a určitě se do Telče zase někdy vypravíme.

Výlet Zoo Zlín

8. A při Haloweenu

Jak? Aneb 2 výročí Jana Ámose Komenského