Dějepisný kroužek

Dějepisný kroužek

 

v pátek – 13:00-13:45

 

vedoucí kroužku – Bc. Kamil Rydlo

 

– kroužek zaměřený spíše pro žáky 2. stupně ZŠ (5. – 9. třída), které zajímá historie lidstva a chtěli by si v této oblasti rozšířit své obzory nebo případně časem i směřovat na studia historie či s historií se prolínající obory (dějiny umění, sociologii, filozofii, mezinárodní vztahy, učitelství dějepisu 🙂 apod.)

– úvodní lekce budou zaměřené spíše na stručný průřez světovými dějinami a jejich případné prolínání s dějinami českými, od nejstarších dob až do dob nedávných, s důrazem na chápání širších souvislostí a na kritické myšlení

– práce s časovou osou, mapami, obrázky, možná i filmy

– zpočátku formou přednášky a prezentace, ale postupně i možnost vzájemné diskuze nebo samostatné práce na nějakém úžeji zaměřeném projektu, podle toho, co v průběhu kurzu demokraticky vykrystalizuje jako stěžejní téma

– při větším počtu zájemců možnost práce ve více skupinách, podle různých historických zájmů (např. druhá světová válka  X významné ženy napříč historií  X  Vikingové…)