Fenomén záškoláctví

Fenomén záškoláctví

Záškoláctví na základní škole představuje jeden z největších problémů současného školství. Původně se tento problém vyskytoval na druhém stupni základních škol a na školách středních. V současné době se však tohoto přestupku dopouští již žáci prvního stupně.

Nejčastěji se ve škole setkáváme s klasickým záškoláctvím, kdy dítě nechodí do školy a nemá ke své absenci omluvenky. Dítě může záškoláctví plánovat či jednat impulzivně.  Rozlišujme to, kdy dítě „jde za školu“ jednou a jeho motivací může být třeba chuť to vyzkoušet a kdy se to opakuje pravidelně a stává se to jakýmsi zvykem. Hranice mezi skutečným záškoláctvím a „klukovinou“ však může být velmi tenká, zejména pokud hraje u dítěte roli negativní vliv vrstevníků. Skutečné záškoláctví má dlouhodobější průběh a je opakované. Příčin k chození za školu je celá řada, ať už se jedná o negativní vztah ke škole, vliv rodinného prostředí, psychický stav dítěte, způsob trávení volného času aj.

V druhém případě se na škole setkáváme se skrytým záškoláctvím, kdy je absence omluvena. Zameškané hodiny omlouvají rodiče vlastním podpisem a může se vyskytovat již od první třídy. Příčinami skrytého záškoláctví mohou být např. ranní vstávání spojené s výpravou do školy nebo se některým dětem se do školy prostě nechce. V současné době však narůstá i počet dětí, které nezvládají docházku do školy kvůli psychickým problémům. Nejčastěji se jedná o deprese či úzkostné poruchy, kdy řešení tohoto druhu vyžaduje odborníka.

Důvody absence v obou případech mohou být různé. Může se jednat o děti ze sociálně znevýhodněných rodin, kdy rodiče nepovažují vzdělání svých dětí za důležité, rodiče řešící existenční potíže, nezvládání dítě do školy vypravit, může se jednat o rodiče závislé na návykových látkách nebo se může jednat o rodiče, kteří nemají energii ani schopnost přesvědčit své dítě, aby do školy šlo. Na druhé straně se může jednat o rodiče příliš zaměstnané.

Prevencí záškoláctví je v komunikaci. Jednak v komunikaci s dítětem, tak v komunikaci se školou. Zajímejte se o své dítě, mluvte s ním o škole, všímejte si změn v jeho chování, náladách, nechuti k chození do školy, psaní úkolů, stížnosti na své spolužáky, atd. Důležitá je pravidelnost kontroly elektronické žákovské knížky. Zde máte přehled o absenci svého dítěte. Třídní učitelé na naší škole často rodiče upozorňují, že jejich dítě nemá omluvenky v omluvném listu. Rodič samozřejmě může na omluvenku zapomenout, ale mnohdy jsou rodiče překvapeni, že dítě ve škole vůbec nebylo. V některých případech omluvenku zpětně napíší, někdy ani po opakovaném upozornění omluvenku ale nedodají a žák má hodiny neomluveny.

Následkem záškoláctví jsou neomluvené hodiny či zvýšená absence. V obou případech je škola povinna tuto skutečnost řešit. Zákonní zástupci jsou dle školního řádu povinni své děti omlouvat do tří dnů. Kontrolou jim je elektronická žákovská knížka. Upozornění třídního učitele na absenci omluvenky je pouze jeho dobrá vůle. Po uplynutí týdne by měli učitelé hodiny označit jako neomluvené. Pět neomluvených hodin za pololetí naše škola nebere jako záškoláctví, ale při dosažení tohoto počtu je zákonný zástupce třídním učitelem vyzván k osobní schůzce do školy. Jestliže se nadále počet neomluvených hodin zvyšuje, je zák. zástupce opět vyzván k projednání, ale již za přítomnosti výchovného poradce a metodika prevence. Pokud má žák více než 25 neomluvených hodin, musí to škola hlásit na OSPOD  https://www.ospod.cz/informace/, protože se jedná o ohrožené dítě. Při absenci převyšující 40% daného předmětu či nedostatečném počtu známek není žák na konci klasifikačního období hodnocen, tzn., že je neklasifikován.

Nastavte v rodině proto jasná pravidla, komunikujte, budujte vzájemnou důvěru a pracujte na zvýšení školní úspěšnosti svého dítěte. Naše škola se zajímá o prevenci záškoláctví, ale bez spolupráce s rodinou nemůže mít takový úspěch. Neváhejte se obrátit na své třídní učitele, metodika, výchovnou poradkyni nebo vedení školy https://www.zsluka.net/skola/kontakty-zs v případě, že si nevíte rady, společně jistě najdeme řešení k nastartování potřebných změn.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Hana Švaříčková, ředitelka školy