Pondělní testování 22. a 29. 11. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.

Antigenní testování proběhne u všech žáků bezprostředně po příchodu do školy. Pokud žák navštěvuje ranní družinu, otestuje se zde, pokud s tím zákonný zástupce nesouhlasí, je možné žáka otestovat až ve třídě. Tento žák však musí mít po dobu účasti v ranní družině nasazený ochranný prostředek dýchacích cest.

Žákovi se umožní účast na vzdělávání bez omezení pouze tehdy, pokud podstoupí 22., 29. 11. 2021 (v případě absence pak první den po příchodu do školy) testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 a prokáže se negativním výsledkem tohoto testu nebo prokáže, že je očkován proti onemocnění covid-19 a od poslední dávky uplynulo více než 14 dní nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od něhož neuplynula doba více než 180 dní, nebo předloží doklad o absolvování nejdéle před 72 hodinami RT-PCR laboratorního vyšetření případně nejdéle před 24 hodinami rychlého antigenního testu (RAT) s negativním výsledkem.

Pokud se žák nepodrobí screeningovému testování, účastní se výuky za těchto podmínek: ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Děti a žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,
  • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru

Nesouhlas s testováním nahlásí zákonní zástupci třídnímu učiteli žáka.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu je žák izolován a zákonný zástupce je kontaktován. Zák. zástupce obdrží potvrzení o pozitivním výsledku a je povinen informovat ošetřujícího lékaře žáka. Žák se vrací k prezenční výuce po předložení negativního PCR testu nebo po skončení povinné izolace (potvrzení vydává lékař).