Školství jako hlavní téma na Zastupitelstvu

Vážení příznivci webových stránek školy,

letošní školní rok zahajuji již potřetí z pozice ředitelky školy stejně tak, jako Mgr. Martina Tunová ve funkci zástupkyně. V uplynulých dvou letech došlo k celé řadě změn, a to nejen z materiální oblasti školy, ale i v oblasti personální. Skutečnost, jak se městys Luka nad Jihlavou rozrůstá, vede ruku v ruce s přijímáním více žáků do školy a dětí do školy mateřské. Z tohoto důvodu řešíme velký problém, kterým je kapacita. Nejen, že nám chybí třídy a šatny pro žáky, ale čím dál více je obtížnější poskytnout dostatečné zázemí pro zaměstnance školy. Chybějící prostory nutí pedagogy vykonávat přípravy na výuku z domova, což zvyšuje pravděpodobnost vzniku syndromu vyhoření. Z kapacitních důvodů jsme museli zřídit dvě třídy pro prvňáčky na Denním stacionáři Pohodář, což komplikuje nejen provoz školy, ale dochází k vyčlenění pedagogů. Doufáme v brzké optimální řešení k rozšíření prostorů pro naše žáky a pedagogy.

Druhým nemalým problémem je rozpočet školy. Škola na svůj provoz dostává finanční prostředky z více zdrojů a vždy musí tyto prostředky čerpat jen na konkrétní využití. S narůstajícími cenami za energie není škola schopna z rozpočtu vyjít, což nám dělá nemalé starosti. Ředitel školy bohužel nemůže převádět peníze z různých fondů na jiné. Např. fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) slouží výhradně k regeneraci a rekreaci zaměstnanců a nelze převést do jiného fondu. Toto nastavení vnímám jako nešťastné, určitě by bylo vhodnější, kdyby si každý ředitel své školy mohl určit, jakou výši prostředků na danou věc využije.

V uplynulém školním roce navštěvovalo celkem 280 žáků 14 tříd, ve škole tyto žáky učilo celkem 18 učitelů a žákům s vyšším podpůrným opatřením vypomáhaly 3 asistentky pedagoga. V červnu se s námi rozloučili tři pedagogové.  Důvodem jejich odchodu ze státního školství či odchodu ze školství úplně bylo nedostatečné finanční ohodnocení nebo nedostatečné ocenění pedagogické práce ze strany veřejnosti i MŠMT. Letos máme 15 tříd s celkovým počtem 308 žáků. Tento nárůst způsobil, že do školy přišlo více učitelů, než odešlo. Do 1. třídy nastoupila Mgr. Alena Fejfarová, která v loňském šk. roce vedla adaptační skupinu pro děti z Ukrajiny. Dále jsme přijali místní paní učitelky, a to Mgr. Radmilu Chytilovou a Mgr. Ivetu Mutlovou. Do pedagogického sboru se nám podařilo získat aprobovaného učitele na dějepis a zeměpis Mgr. Josefa Zimolu a aprobovanou učitelku na matematiku Mgr. Lucii Hloušovou. Rozšířili jsme kapacitu školní družinu ze 75 na 90 účastníků.  V navýšení počtu žáků se projevilo i přijetí devíti žáků z Ukrajiny, kteří byli integrováni od 1. do 9. třídy. I z tohoto důvodu se budeme více v letošním školním roce zaměřovat na multikulturní výchovu. Dále se chceme zaměřit na systém podpory začínajícím a nově nastupujícím učitelům, na spolupráci s místními organizacemi a vytvořit během šk. roku kvalitní školní vzdělávací plán (ŠVP) podle nového rámcového vzdělávacího plánu (RVP) pro základní vzdělávání, podle kterého se budou žáci od příštího školního roku vzdělávat.