Zhodnocení minulého školního roku

Uplynulý školní rok 2020/2021 ovlivnila běžný chod školy pandemie COVID 19, a to v mnoha směrech. Jednak přechod z prezenční výuky na výuku distanční, která trvala několik měsíců, tak i omezení školních a třídních akcí, kroužků, volitelných předmětů atd. Vzhledem k mimořádným opatřením byla přerušena výuka plavání pro žáky 3. a 4. tříd, proto jsme zajistili tuto výuku nejen pro 3. a 4. ročníky, ale letos budou chodit na výuku plavání i žáci páté třídy. Naopak ale celostátní uzavření škol napomohlo realizaci rekonstrukce školy, která byla zdárně dokončena v květnu 2021.

Loňský rok přinesl nejen personální a materiální změny školy, ale došlo k výraznému posunu i v oblastí výchovně vzdělávacím. Žákům druhého stupně byli na konci školního roku nabídnuty nové volitelné předměty, které byly nastaveny tak, aby si z nich mohl vybrat každý žák dle svých zájmů a své zaměření tak rozvíjet na vyšší úrovni. Kromě semináře zaměřeného na přípravu k jednotným přijímacím zkouškám a výpočetní techniky, mohli žáci nově vybírat ze seminářů rozvíjejících dovednosti komunikace v cizím jazyce, výtvarné a sportovní nadání, finanční gramotnost. Další volbu měli žáci šestého ročníku, kterým tento školní rok přibyla povinnost učit se druhý cizí jazyk – volili mezi německým a ruským jazykem. Tuto možnost žáci rádi využili, protože počet zájemců o výuku ruského jazyka byl přibližně stejný jako počet zájemců o jazyk německý. Pro distanční výuku byl již od září 2020 vytvořen jednotný systém popsaný v manuálu, který je zveřejněn na webových stránkách školy, takže nástup distanční výuky v polovině října nás nezaskočil. Systém dist. výuky pravidelně kontrolovalo nejen vedení školy, ale také ČŠI, která po 3 dnech šetření a vstupů do výuky jednotlivých vyučujících usoudila, že systém vedení dist. výuky značně předčil jejich očekávání. Tady bychom chtěli vyzdvihnout práci paní učitelky Dagmar Horké, které pro své prvňáčky připravovala zábavné tematicky zaměřené hodiny, natáčela výuková videa a tvořila vlastní prezentace. Rovněž online výuka paní učitelky Markéty Čermákové patřila k nejlepším. Žákům se věnovala individuálně, počet 30 žáků si rozdělila do několika skupin a online hodiny tak mohla přizpůsobit potřebám jednotlivých žáků, přestože to pro ni bylo časově velice náročné.

Rozšířili jsme informační systém Bakaláři v zavedení elektronických ŽK, elektronických třídních knih a další školní dokumentace, zavedla se elektronická školní pokladna, takže žáci již nemusí nosit peníze v hotovosti a učitelé je od nich vybírat. Vytvořili jsme nové aktivní webové stránky, jejichž prostřednictvím prezentujeme louckou školu. Úroveň nových webových stránek a způsob informování rodičů a veřejnosti shledala ČŠI jako velmi efektivní.

Také v nadcházejícím školním roce máme nastaveny priority, které jsou uvedeny v koncepci školy a které průběžně úspěšně plníme. V oblasti materiální jde především o nový server a s tím související ICT vybavení jednotlivých tříd a rozšíření učeben. V této materiální oblasti jde především o spolupráci se zřizovatelem. Ve výchovně vzdělávací oblasti letos pilotně zavádíme pro žáky devátých tříd výukovou metodu Absolvenské práce. Tyto práce budou žáci zpracovávat ve druhém pololetí, kdy ztrácí po přijímacích zkouškách motivaci a zájem o výuku, což se neblaze projevuje po nástupu na střední školu. Žáci devátého ročníku by měli být schopni napsat krátkou práci, ve které budou prezentovat různá zjištění a závěry k vybranému tématu, dále by měli být schopni svoji práci představit veřejnosti a obhájit ji. Tuto obhajobu bychom chtěli pojmout slavnostně před koncem školního roku.

Pokud to bude vzhledem k mimořádným opatřením možné chceme zvýšit prezentaci školy a žáků na veřejnosti. Připravujeme vánoční vystoupení žáků ve spolupráci s městysem. Žáci zde budou nejen vystupovat, ale připraví si také pro děti tvořivé dílničky, odkud si děti odnesou svůj výrobek za symbolický poplatek a výtěžek z tohoto výrobu by byl věnován Charitě. Městys také připravuje veřejnou sbírku dárků pro děti z dětského domova a kojeneckého ústavu v Jihlavě. Školní parlament pracuje na co nejlepší propagaci této sbírky a na organizaci výroby vánočních ozdob, které by se měli objevit na vánočním stromě ve stanu, kde bude sbírka probíhat. Dalším cílem pro letošní rok je rozšíření lyžařského kurzu i pro 1. stupeň, konkrétně pro 4 třídu, který by se měl uskutečnit, stejně jako lyžařský kurz pro 7. třídu, v lednu roku 2022. Další naše vize je v programech primární prevence pro 1. i 2. stupeň, projektové dny, podzimní bloková výuka na téma Sociální interakce, při kterém se žáci učí vzájemné komunikaci, toleranci jeden k druhému, utuží si pravidla chování a  ke stmelení kolektivu třídy pod vedením třídních učitelů. Toto téma jsme zařadili vzhledem k dlouhotrvající distanční výuce podle doporučení MŠMT.