Aktuality ŠD

Naše školní družina se zapojila do projektu na podporu ochrany životního prostředí s názvem ,,Den země,,.

Děti se aktivně zapojily do sbírání odpadků na cykolostezce vedou do Jihlavy. Při úklidu si děti uvědomily, jak je důležité udržovat přírodu v čistotě. Ke sbírání odpadků používaly gumové rukavice a plastové pytle. Naplněné pytle jsme přenesly na určené místo. Projekt byl zaměřen na ochranu přírody před jejím znečištěním.

Den Země 2021

Něco o školní družině:

Školní družina je umístěna ve stacionáři ve 3. a 4. patře. Dvě oddělení družiny jsou ve třídách 1.B, 2.B. S dětmi můžeme využívat tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní hřiště, školní zahrádku a dětské hřiště s prolézačkami. Děti do ŠD přicházejí ráno od 6.15 nebo po skončení vyučování. Školní družina má svůj vlastní denní režim, který upravujeme podle rozvrhů a přání dětí.

Z ranní družiny zůstávají děti 1.A, 1.B a 2.B ve stacionáři, pouze se přesunou do svých tříd. Ostatní děti odchází v doprovodu asistenta do školy na vyučování. Po 4. vyučovací hodině odvádí ze stacionáře děti do jídelny vychovatelé, též se vrací s nimi zpět do družiny. Současně s dětmi z jídelny berou i děti, které končí po 4. vyučovací hodině ve škole a chodí do družiny. Po 5.vyučovací hodině odvádí z jídelny děti do družiny vychovatel spolu s asistentem pedagoga. Tímto je zajištěn bezpečný přesun dětí mezi družinou, jídelnou a školou.

Pokud děti chodí do zájmových kroužků, vyzvedávají si vedoucí kroužků děti v družině a vrací je zpět do družiny.

Režim dne ve školní družině:

6.15 – 7.10 ranní spontánní činnosti, volné hry, převedení dětí do učeben
11.00 – 12.00 odchod dětí na oběd, osobní hygiena, společné stolování
12.00 – 13.15 návrat z oběda, odpočinkové činnosti
13.15 – 14.15 zájmové a rekreační činnosti, pobyt venku
14.15 – 16.00 osobní hygiena, svačina, hry podle vlastního výběru
volné aktivity, zájmové kroužky

Cíle výchovně - vzdělávací práce ve školní družině:

 1. Pobytem a společnými činnostmi ve věkově různorodém kolektivu učit děti žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat jejich individualitu, posilovat osobnost každého dítěte, pomoci mu najít se a dosáhnout úspěchu.
 2. Rozvíjet přirozenou dětskou kreativitu při organizování vlastních soutěží, her a pracovních činností.
 3. Vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro naplňování volného času.
 4. Rozvíjet komunikační dovednosti dětí a jejich kultivovaný projev.
 5. Pomáhat dětem utvářet si elementární povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jeho rozmanitostech a neustálých proměnách.

Co nabízí naše školní družina:

 • Smíšená oddělení, ve kterých starší děti předávají zkušenosti mladším, pomáhají si a respektují jeden druhého.
 • Možnost volně se navštěvovat v odděleních.
 • Společné akce, kterých se účastní všechny děti ze školní družiny a vzájemně se poznávají.
 • Zaměření na pobyt v přírodě a rozvoj sportovních dovedností.
 • Zajímavé a pestré činnosti, na jejichž výběru se děti podílejí.
 • Rozvíjení dětské kreativity, pracovních dovedností a estetického cítění.
 • Školní družinu, ve které se bude dětem líbit.

Organizace školního roku ve školní družině:

Ve školním roce 2020 – 2021 pracují ve školní družině tři oddělení.

 1. oddělení – vychovatelka Blanka Lokvencová
 2. oddělení – vychovatelka Lenka Holasová
 3. oddělení – vychovatel Mgr. Miloš Jelínek

Školní družina je umístěna ve stacionáři. 1. a 2. oddělení družiny je ve 4.patře a 3.oddělení družiny je ve 3.patře stacionáře. Družina zde bude po dobu rekonstrukce školy.