škola a školka Naše Luka nad Jihlavou

JÍDELNÍ LÍSTEK

ONLINE POKLADNA

Stránky tříd

Základní škola Luka nad Jihlavou

Základní škola Luka nad Jihlavou, je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) i  na 2. stupni (6. až 9. ročník) je většina ročníků po dvou paralelních třídách.

Škola je spádovou školou pro okolní vesnice (Bítovčice, Otín, Svatoslav, Předboř).

Začátek vyučování je upraven vzhledem k příjezdu autobusu na 7.30.

Vyučování probíhá v hlavní budově ZŠ, tělocvičně a v Eruditu (výukové a vzdělávací centrum v blízkosti školy) a na odloučeném pracovišti na adrese Náměstí 9. května č. p. 357 . Stravování je zajištěno ve školní jídelně.

Hlavní budova školy slouží prvnímu i druhému stupni ZŠ a školní družině. Jsou zde umístěny kanceláře, kabinety, odborné pracovny (chemie-fyzika, PC, hudebna, jazyková učebna) a knihovna.

Informační a komunikační technika je vyučována v učebně PC.

Výuka tělesné výchovy probíhá v nově vybudované školní tělocvičně naproti škole. Ve zmodernizované budově se nachází velký sál pro míčové hry, v poschodí zrcadlový sál pro gymnastiku či tanec.

Pracovní vyučování probíhá na školním pozemku pod školou, jehož součástí je ovocný sad.

Naše škola je plně organizovaná škola se všeobecným zaměřením. Důraz je kladen na:

 • výuku cizích jazyků – každý žák by měl po skončení školní docházky ovládat na základní úrovni dva cizí jazyky AJ na úrovni A2 a NJ nebo RJ na úrovni A1
 • práci s výpočetní a komunikační technikou – každý žák by měl ovládat výpočetní techniku na uživatelské úrovni a pracovat s internetem
 • sportovní výchovu – účast ve sportovních soutěžích, nabídka sportovních kroužků
 • nabídku volitelných předmětů
 • environmentální výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu
 • podporu vzdělávání učitelů
 • volbu efektivních metod a forem výuky
 • vytváření příznivého klimatu ve třídě, prevenci sociálně patologických jevů
 • dodržování pravidel a norem slušného chování a jednání
 • inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení
 • spolupráci rodiny a školy (SRPDŠ, konzultace, vystoupení pro rodiče)
 • práci v žákovské samosprávě a žákovském parlamentu – vytváření pravidel, argumentace, prosazování zájmů jednotlivce a kolektivu, tolerance
 • propagování výsledků školy na veřejnosti
 • mimoškolní aktivity (kroužky, vystoupení, soutěže), spolupráce s obcí

Chceme žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi.

Historie naší školy

4. 1. 1788 – první písemná zmínka o škole v Lukách nad Jihlavou
1790 – úprava dřívější panské konírny – pouze 1 třída
6. 7. 1886 – započala stavba nového školní budovy
1900-1924 – zapsáno průměrně 380 žáků
1939-1940 – největší změny školní budovy přístavba a nadstavba
Poválečné období – školní budova ve špatném stavu
1948-1949 – nová úprava školství
1953 – zabudováno ústřední topení a výměna nábytku

70. léta – průměrně 361 žáků
září 1979 – přístavba učeben
1981-82 – obnova výuky v Bítovčicích, kam byly umístěny třetí třídy
1983 – dokončena přístavba šaten
1981 – otevřením nové MŠ získala škola novou jídelnu, dříve umístěnou v zámku
V letech 1996, 2006 a 2010 – výměna oken, zateplení budovy, fasáda
2003 – nová tělocvična z bývalé sýpky
2013 – rekonstrukce učebny F a CH, nová PC učebna
2018 – 2019 – rekonstrukce elektroinstalace, podlahových krytin, bezbariérový výtah