Aktuální projekty

Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, jež se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Detailnější informace o společnosti a jejích dalších projektech naleznete na webu WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

 

 Realizace projektu: od roku 2023

ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou, příspěvková organizace je zapojena do projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol. Cílem tohoto projektu je zlepšení stravovacích návyků a tím i zdraví dětí zvýšením spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dále formou doprovodných vzdělávacích opatření, jako jsou například exkurze či ochutnávky produktů, zvyšování znalostí žáků o zemědělských produktech a zdravé výživě. Děti v rámci programu dostávají zdarma ovoce, zeleninu a další schválený sortiment.

 

 Realizace projektu: od roku 2017

Ukončené projekty

ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou, příspěvková organizace je zapojena do projektu Doučování žáků školy – Realizace investice 3. 2. 3 Národního plánu obnovy. Cílem tohoto projektu je dorovnání rozdílů ve vzdělávání, které byly způsobeny distanční výukou.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 30. 06. 2023

tak zní název projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1183, který vypracovala naše škola v rámci Výzvy č. 56, která je vyhlašována v prioritní ose 1 –Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kutikulární  reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.

Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Na tento projekt jsme získali finanční podporu z SEF a státního rozpočtu ve výši 328 987,- Kč.

Naše škola bude realizovat tyto šablony klíčových aktivit:

– Zahraniční jazykový kurz pro učitele

-Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Na zahraniční jazykový kurz pro učitele vycestují na krátkodobý intenzivní

kurz v zahraničí v trvání minimálně 10 pracovních dnů (bez cesty) 3 učitelé. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky za účelem  zlepšení jazykových  kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu) bude  v rámci projektu  realizován jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii pro 12 žáků naší školy.

Název projektu: Spolupráce škol a firem a žákovské minipodniky
Číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/54.0061
Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK – Ipo – Oblast podpory 1.1, výzva č. 54
Datum zahájení: 18.9.2014
Datum ukončení: 31. 7. 2015

Cílem projektu  je podpořit inovativní formy spolupráce mezi SŠ stavební Jihlava a dalšími aktéry na trhu práce- odbornými školami, firmami, Cechem klempířů a pokrývačů a dalšími odborníky z praxe. Jedná se zejména o zajištění praxe žáků maturitních ročníků.
SŠS Jihlava bude také spolupracovat se základními školami v regionu i mimo region, kde podpoří podnikatelské dovednosti žáků ZŠ zřízením žákovských minipodniků.
Součástí projektu je také podpora odborných učitelů, kteří budou mít příležitost absolvovat odborné stáže ve firmách.
Nedílnou součástí projektu je spolupráce se školami mimo region, budou zapojeny 2 SŠ podobného stavebního zaměření z Jihomoravského a Pardubického kraje. Projekt bude realizovat SŠ stavební Jihlava ve spolupráci s odborníky z praxe.

Truhlářské minipodniky na ZŠ

  • Ve spolupráci s 10 základními školami ( 2 z nich mimo Kraj Vysočina) bude podpořeno založení truhlářského minipodniku na ZŠ (fiktivní firma)
  • Učitelé ZŠ  budou  proškoleni,  jak začít podnikat, jaké jsou formy podnikání, struktura minipodniku, kalkulace výrobku, práce s internetovou doménou, marketing atd.
  • Na ZŠ budou probíhat kroužky, které nastaví fungování minipodniků ve školách:
  • Žáci získají základní informace o podnikání, struktuře podniku, peněžních produktech, přípravě a procesu výroby, kalkulaci ceny výrobku, jeho propagace, reklamy a prodeje atd.
  • Žáci ZŠ se naučí pracovat s redakčním systémem pro správu webové stránky, za podpory učitelů ZŠ budou vkládat výstupy z celoroční činnosti kroužku na internetové stránky svého truhlářského minipodniku. Uskuteční se návštěva SŠ stavební Jihlava, především truhlářských dílen, žáci ZŠ se seznámí s technologickými procesy, materiály a technickou dokumentací truhlářského výrobku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období od 1. 9. 2020 do 31. 12.
2020 rozvojový program na podporu výuky plavání v základních školách. Cílem rozvojového
programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních
škol. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího
programu školy.
Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím
dotace, která bude určena pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa
výuky plavání a zpět. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců
svých žáků.
Naše škola se do rozvojového programu zapojila a získala dotaci ve výši 49 400,- Kč.
Rodičům žáků, kteří jezdí na plavání, se tak snížila částka, kterou platí za dopravu na plavání.