Absolventské práce – informace

Absolventské práce

Absolventské práce jsou součástí školního vzdělávacího programu jako metoda výuky. Žák 9. třídy by měl být schopen napsat práci v požadovaném rozsahu na vybrané téma a tuto práci veřejně obhájit.

Absolventské práce propojují poznatky a dovednosti získané za celou dobu povinné školní docházky. Jejich cílem je rozvíjet u žáků především tyto dosažené schopnosti:

 • dlouhodobé systematické práce,
 • práce s informačními zdroji a jejich správná citace,
 • propojovat poznatky získané v různých předmětech mezi sebou i s praktickým životem
 • prezentovat svoji práci a své postoje a názory a konstruktivně argumentovat

 

Hodnocení absolventské práce

Práce se skládá z písemné části a prezentace.

Absolventská práce se zahrnuje do hodnocení prospěchu v příslušném předmětu ve druhém pololetí.

Absolventská práce je hodnocena stupni:

 • Výborný • Chvalitebný • Dobrý • Dostatečný • Nedostatečný

Podklady pro hodnocení

 • Příprava na konzultace
 • Práce se zdroji
 • Jazyková stránka textu
 • Grafická a počítačová úprava
 • Úroveň mluveného projevu při obhajobě
 • Obhajoba – bude probíhat ve společenském oděvu veřejně před komisí učitelů a vedení školy. Představíte zde za pomoci prezentace svou práci a odpovíte na otázky komise. Vyslechnete si závěrečné hodnocení. Všichni žáci dostanou diplom k závěrečnému vysvědčení. Nejúspěšnější práce budou na konci roku odměněny.
 • Využitelnost a přínos práce (např. ve výuce)

Odborný konzultant navrhuje hodnocení, které však může být změněno po obhajobě práce.