Absolventské práce – informace

Absolventské práce

Absolventské práce jsou součástí školního vzdělávacího programu jako metoda výuky. Žák 9. třídy by měl být schopen napsat práci v požadovaném rozsahu na vybrané téma a tuto práci veřejně obhájit.

Absolventské práce propojují poznatky a dovednosti získané za celou dobu povinné školní docházky. Jejich cílem je rozvíjet u žáků především tyto dosažené schopnosti:

 • dlouhodobé systematické práce,
 • práce s informačními zdroji a jejich správná citace,
 • propojovat poznatky získané v různých předmětech mezi sebou i s praktickým životem
 • prezentovat svoji práci a své postoje a názory a konstruktivně argumentovat

Hodnocení absolventské práce

Práce se skládá z písemné části a prezentace.

Absolventská práce se zahrnuje do hodnocení prospěchu v příslušném předmětu ve druhém pololetí.

Absolventská práce je hodnocena stupni:

 • Výborný • Chvalitebný • Dobrý • Dostatečný • Nedostatečný

Podklady pro hodnocení

 • Příprava na konzultace
 • Práce se zdroji
 • Jazyková stránka textu
 • Grafická a počítačová úprava
 • Úroveň mluveného projevu při obhajobě
 • Obhajoba – bude probíhat ve společenském oděvu veřejně před komisí učitelů a vedení školy. Představíte zde za pomoci prezentace svou práci a odpovíte na otázky komise. Vyslechnete si závěrečné hodnocení. Všichni žáci dostanou diplom k závěrečnému vysvědčení. Nejúspěšnější práce budou na konci roku odměněny.
 • Využitelnost a přínos práce (např. ve výuce)

Odborný konzultant navrhuje hodnocení, které však může být změněno po obhajobě práce.

Druhy absolventských prací:

Teoretická práce

Zpracované pojednání z různých oblastí dle svého zájmu za použití minimálně jednoho knižního zdroje. Podstatou práce je prezentovat vlastní stanovisko, pohled na věc, názor. Požadovaný rozsah je šest stran čistého textu (nezapočítávají se obrázky, tabulky, nákresy…).

Náměty (pokud není vlastní nápad):

 • Opomíjené sporty
 • Architektura
 • Závislosti
 • Netradiční povolání
 • Historie českého filmu
 • Fiktivní cestovní kancelář
 • Umělá inteligence jako záhuba lidstva?
 • Slavné matematické problémové úlohy

Badatelská činnost

Bude obsahovat souvislou dokumentaci k vybranému jevu, pokusu. Text bude tvořit krátká teoretická část a laboratorní záznam. V práci nebude chybět fotodokumentace a stanovení závěrů. Požadovaný rozsah jsou tři strany čistého textu (nezapočítávají se obrázky, tabulky, nákresy…).

Náměty (pokud není vlastní nápad):

 • Měření na lidském těle
 • Dodržování povolených rychlostí
 • Trvanlivost potravin (čerstvé vs. průmyslově zpracované)
 • Optické klamy
 • Alternativní zdroje energie
 • Život bez jednoho smyslu
 • Kynutí těsta
 • Zahradnické práce

Výzkumná práce

Může se jednat například o tvorbu dotazníku či ankety. Text bude tvořit krátká teoretická úvodní část. Součástí práce bude statistické zpracování dat (tabulka, graf) a stanovení závěrů. Požadovaný rozsah jsou tři strany čistého textu (nezapočítávají se obrázky, tabulky, nákresy…).

Náměty (pokud není vlastní nápad):

 • Sledování filmu – dabing vs. originál
 • Životní styl
 • Sociální sítě
 • Nejvýnosnější zaměstnání
 • Způsob dopravy

Termín odevzdání: 22. 5. 2024 (v tištěné podobě ve dvou svázaných výtiscích)

Termíny obhajob: 28. 5. 2024 – 30. 5. 2024 (rozpis bude stanoven)