Tandemová výuka na I. stupni ZŠ

TANDEMOVÁ VÝUKA: spojení paralelních ročníků na 1. st. ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou

Na naší škole jsme v průběhu měsíce listopadu zařadili tandemovou výuku. Tento inovativní přístup spojil paralelní ročníky od prvních
až do čtvrtých tříd. Třídní učitelky jednotlivých souběžných ročníků společně připravily a zrealizovaly pro žáky program výuky, který podporoval interaktivní učení, spolupráci mezi třídami a přinesl nový rozměr do vzdělávacího procesu.

Téma dne pro první třídy: Slavnost Slabikáře a rozloučení s Živou abecedou. Den začal didaktickými hrami, ve kterých naši prvňáčci prokázali znalost písmen z Živé abecedy. Slavnostní přípitek jablečným džusem, disco tanec na písničku Abeceda a sladká odměna přinesla do dne radostný prvek. Slavnostní předávání Slabikářů symbolizovalo jejich první krůčky do světa čtení a psaní.
Program pokračoval výtvarnou dílnou, ve které děti uplatnily svoji kreativitu, fantazii a manuální zručnost. Například z velkého psacího P vznikl papoušek nebo z velkého tiskacího S vznikl sněhulák. V tělocvičně se písmena stala součástí pohybových her. Například prolézání O jako obruče připomínalo opičky na stromě, zatímco závody na písmeno A přinesly do tělocvičny dynamiku automobilových závodů. Děti se nyní těší na další dobrodružství ze Slabikáře.

Téma dne pro druhé třídy: Podzim. Tandemovou výuku ve druhém ročníku jsme věnovali zábavnému procvičení a opakování učiva prvouky, a to právě dokončenému tematickému celku Podzim. Výuku jsme přenesli ven do přírody. V úseku cyklostezky, čekala na žáky Podzimní stezka. Při přesunu na cykolostezku určovali jehličnaté i listnaté stromy, které míjeli. Kolem cesty děti postupně hledaly 15 listů s otázkami, písmeno u správné odpovědi potom doplnily do šifrovací kartičky a na základě ní musely ještě vyluštit obrázkovou tajenku. Kdo vše věděl
a pečlivě pracoval, vyluštil pranostiku: „Když dne ubývá, zimy přibývá." V další části měli žáci za úkol ve skupinkách vytvořit z nalezených přírodnin Podzimníčky či domečky pro broučky a zvířátka. Při realizaci tohoto úkolu uplatnili svou fantazii a kreativitu, zároveň se ale učili i vzájemné spolupráci.

Téma dne pro třetí třídy: Naše obec. Třeťáci zjišťovali různými způsoby zajímavosti o Lukách nad Jihlavou. Pomocí chromebooků hledali základní informace, učili se orientovat pomocí buzoly na mapě Vysočiny a Luk, seznámili se s místními pověstmi. Znak naší obce složili
z puzzle, pracovali s louckým sborníkem a zpravodajem. Dozvěděli se mnoho zajímavého o historii i současném dění školy a obce.
Znalost známých a památečních míst ověřili pomocí obrazové dokumentace. V závěru aktivit vytvořili myšlenkovou mapu.

Téma dne pro čtvrté třídy: Svatý Martin. Čtvrťáci prošli různými aktivitami spojenými se svátkem svatého Martina. Nejdříve paní učitelky vysvětlily dětem pojem „tandem“ a proč jsou ve třídě přítomné obě najednou. Po přečtení legendy o svatém Martinovi dostaly děti
do skupinek rozstříhaný text legendy a měly za úkol sestavit krátkou verzi dějové posloupnosti. Následoval běhací diktát s pranostikami,
kde děti hledaly karty s pranostikami po třídě a doplňovaly neúplné věty. Vysvětlovali jsme si význam výsledných pranostik. Ve skupinkách děti hrály hru „Pravda a lež“, kde si zopakovaly důležité údaje ze sv. Martina s použitím chromebooků a aplikace Kahoot. Tandemová výuka byla propojena i s hodinou výtvarné výchovy, kde děti vytvářely obraz hlavy koně sv. Martina.

Kolektiv učitelů 1. st. ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou